Exercises

Exercise 1 1. Mark doesn’t eat meat, does he? 2. We should phone Grandma, shouldn’t we? 3. I didn’t get you into trouble, did I? 4. You weren’t waiting for me, were you? 5. Jill has finished her homework, hasn’t she? 6. You’ll call me later, won’t you? 7. Let’s go out tonight, shall we? … More Exercises

Exercises

Exercise 1 1. You have to click on the picture by pressing the left button on your mouse. 2. Writing and sending e-mails is a lot faster if you learn how to type trobably. 3. I couldn’t believe it when Greg swear in front of the head teacher. 4. The man of the telephone paused … More Exercises

Ասֆալտապատում

Ամենատարածված ու ամենաակտուալ խնդիրներից մեկը, որը կա գրեթե Հայաստանի ամեն համայնքում ու փողոցում, ապա դա ասֆալտապատման խնդիրն է։ Հենց ես, ասածս կարող եմ փաստել օրինակ բերելով մեր փողոցը։ Այստեղ այնքան անմխիթար է իրավիճակը, որ նույնիսկ ոտքով անցնելն է անհնար, ուր մնաց թե մեքենաներով երթևեկելը։ Կարծում եմ, հնարավոր չէ երթևեկել առանց մեքենան ու նյարդերը վնասելու։ Կենտրոնական … More Ասֆալտապատում

Թուրք — հայկական պատերազմ

Ներկայացրե՛ք 1920թ․ թուրք-հայկական պատերազմը։ 1920 թվականի սեպտեմբերի 22-ի լույս 23-ի գիշերը քեմալական Թուրքիան առանց պատերազմ հայտարարելու հարձակվեց Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Թուրք-հայկական պատերազմը տևեց շուրջ երկու ամիս։ Սեպտեմբերի 28-ից ծավալվեցին վճռական ռազմական գործողությունները։ Ի սկզբանե պատերազմն անհաջող ընթացք ունեցավ հայկական կողմի համար։ Ոսոխը գրավեց Սարիղամիշն ու Մերդենեկը ։ Պատերազմն ավարտվեց Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով։ 1919 թվականին Թուրքիայում Մուստաֆա Քեմալի  գլխավորությամբ ստեղծված կառավարությունը սկզբից ևեթ անհաշտ դիրք … More Թուրք — հայկական պատերազմ

Առաջադրանքներ

1. Դո՛ւրս գրել այն բառերն ու բառաձևերը, որոնցում երկհնչյուն կա, և ընդգծե՛լ երկհնչյունը: Գարունդ հայերեն է գալիս, Ձյուներդ հայերեն են լալիս…. Լույսը յոթ անգամ չեմուչում արեց,Յոթ թռչուն պոկվեց յոթ բարդու ճյուղից… Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,Չգիտեմ՝ ինչո՞ւ է այդպես։ Ծանր նստել է քարափը ձորում,Հյուրընկալ տերը մանկության ձորի։ Ամպե՛ր, արծիվնե՛ր, կաքավնե՛ր համեստԵվ թափառական ուլե՛ր քարայծի,Մի՛ չարաշահեք բարությունը մեծՈւ … More Առաջադրանքներ

Թարգմանություն

Abraham Lincoln Abraham Lincoln appears on many postage stamps in the United States. His image also appears on two United States currency denominations. His sculpture on Mount Rushmore is certainly a world-class memorial. Furthermore, his other memorials include Ford’s theatre, Peterson House, and Lincoln Memorial. The United States military greatly honors Lincoln. Many believe him to … More Թարգմանություն

Translation

Uses of water As we have already said that water has numerous uses, we will see where it is used. This part will most importantly help us realize the importance of water. It will make humans aware of what absence of water in the following areas can do to human life. As India’s main occupation is … More Translation

Translation

Methods of corruption First of all, Bribery is the most common method of Corruption. Bribery involves the improper use of favours and gifts in exchange for personal gain. Furthermore, the types of favours are diverse. Above all, the favours include money, gifts, company shares, sexual favours, employment , entertainment, and political benefits. Also, personal gain can … More Translation