Home

Welcome to My New Люди Blog

  • Ուսումնական պլան

    01.04.2020 от

    1. Շարունակելու առցանց ուսուցումս, մասնակցելու եմ տեսադասերին և կատարելու եմ մի շարք նախագծեր։ 2. Կարդալու եմ գրքեր։ 3. Ամրապնդելու եմ օտար լեզվիս իմացությունները։ 4. Զբաղվելու եմ սպորտով։ 5. Մայրիկի հետ միասին գործի ենք դնելու մեր խոհարարական հմտություններն ու պատրաստելու համեղ ուտեստներ։

  • The Project

    30.03.2020 от

    Hi Hamik, How’s it going? I hope everything’s going well. Thank you for your email, I appreciate it. I haven’t been in touch with you for such a long time. As I am going to take exams I’ve been studying every free minute to get a higher mark. Even I don’t have free time to… Читать далее

Просмотреть все записи

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.