Exercise

Yesterday it rained all day. I buy a newspaper every day, but sometimes I don’t read it. I’m not going out tomorrow. I’ll be at home all day. I usually drink about four cups of coffee every day. Paula was ill yesterday, so she stayed in bed all day. I’m tired now because I’ve been … More Exercise

Exercise

It’s dark. I can’t see anything. Tom lives somewhere near London. Do you know anything’s about computers. Listen! What? I can’t hear anything. What are you doing here? I’m waiting’s for somebody. We need to talk. There’s anything I want to tell you. We weren’t hungry, so we didn’t eat anything.

Exercise

What’s going to happen? I don’t know anything. Do you know somebody in Paris? Yes, a few people. What’s in that cupboard? Nowhere. Its empty. I’m looking for my glasses. I can’t find them nowhere. I don’t like cold weather. I want to live nowhere warm. Is there anything interesting on television tonight? Have you … More Exercise

Exercise

Julia gets up at 6.30 every morning. Bill watches TV for about two hours every evening. The weather was nice yesterday, so we sat outside all afternoon. I’ m going away on Monday. I’ll be away all week. I saw Sam at the party, but he didn’t speak to me all evening. My sister loves … More Exercise

Exercise

Yesterday it rained all day. I buy a newspaper every day, but sometimes I don’t read it. I’m not going out tomorrow. I’ll be at home all day. I usually drink about four cups of coffee all day. Paula was ill yesterday, so she stayed in bed all day. I’m tired now because I’ve been … More Exercise

Ռուբինյաններ

1045 թ. պատմական հայրենիքում գրեթե առանց պայքարի, առանց կռվի օտարին նվիրեցինք ազգային պետականությունը՝ Բագրատունիների թագավորությունը, բայց ուղիղ 35 տարի անց հայրենիքի սահմաններից անդին` Լեռնային Կիլիկիայում, Ռուբեն Բագրատունին մի բուռ քաջերով պայքարի ելավ հզոր Բյուզանդական կայսրության դեմ, հաղթանակեց և հիմք դրեց Ռուբինյանների անկախ իշխանապետության, որ մեկ դար անց պետք է թագավորություն դառնար… Կիլիկիայում հայերը բնակվել են … More Ռուբինյաններ

Formal, informal & non — formal education

Educational systems exist to promote formal learning, which follows a syllabus and is intentional in the sense that learning is the goal of all the activities learners engage in. Learning outcomes are measured by tests and other forms of assessment. Adult migrants engage in formal learning when they take a course in the language of their host … More Formal, informal & non — formal education

Exercise

I’m sorry, but we can’t come to your party next Saturday. I like this hotel room. You can see the mountains from the window. You are speaking very quietly. I can’t hear you. Have you seen my bag? I can’t find it Catherine got the job because she can speak five languages. I was tired, … More Exercise

Exercise

I have made some coffee. Would you like some? Have you think John about your new job? We played basketball on Sunday. We didn’t play very well , but we win the game. I know Gary, but I’ve never met his wife. Many different languages are speak in Philippines. Our holiday cost a lot of … More Exercise