Exercise

Put in during or while. We met a lot of people while we were on holiday. We met a lot of people during our holiday. While we were in Paris, we stayed at a very comfortable hotel. During our stay in Paris, we visited a lot of museums and galleries. The phone rang three times … More Exercise

Ավ. Իսահակյան <<Սաադիի վերջին գարունը >>

Այս ստեղծագործությունն հասկանալու համար նախ պետք է պատկերացում ունենալ Սաադիի մասին։ նա ծնվել է 1203-1210 թվականների միջև Պարսկաստանի Շիրազ քաղաքում, ուր և 1292-ին վախճանվել է խորին ծերության մեջ։Սաադին պարսիկ բանաստեղծ է, գրել է պարսկերեն, նաև արաբերեն։ Ստացել է հոգևոր բարձրագույն կրթություն։ Եղել է նաև Հայաստանում։ Հայտնի է նրա <<Գոլեսթան>> ժողովածուն։<<Սաադիի վերջին գարունը>> ստեղծագործության մեջ Իսահակյանը … More Ավ. Իսահակյան <<Սաադիի վերջին գարունը >>

Essay

Many people visit museums when they travel to new places. Why do you think people visit museums? Use specific reasons and examples to support your answer. Museum is becoming an interesting destination for those who love traveling. In my opinion, visiting museum helps people experience new things they have neither seen nor heard about. I … More Essay

Առաջադրանք

Պարզ(դերբայական դերձվածով) նախադասությունները վերածել բարդի։ 1. Այժմ թագուհու ասածը նրան հավանական էր թվում։Այժմ, ինչ թագուհին ասել էր, նրան հավանական էր թվում։2. Գարեգինն սպասում էր կալի աշխատանքների վերջանալուն։Գարեգինն սպասում էր, որ կալի աշխատանքները վերջանան։3. Արտասահման մեկնելու միտքը հանգիստ չէր տալիս Արամին։Այն միտքը, որ արտասահման պիտի մեկներ, հանգիստ չէի տալիս Արամին։4. Այդ բազմությունը մրջյունի պես ջանք էր … More Առաջադրանք

Exercise

Complete using the correct form of the verb in brackets. I’ll never forgive June for lying to me like that. Daniel’s not very good at making friends. I can’t resist buying things when they’re in the sales. We’ve got to encourage students to study, not blame them for not studying. I don’t know how you … More Exercise

Եղիշե Չարենց. «Ծիածան» ժողովածու

Հավաքի՛ր տեղեկություններ Եղիշե Չարենցի  <<Ծիածան>>  ժողովածուի մասին, գրի՛ր բլոգումդ: Կյանքի ու երազի սահմանագծերի ճշտման և իր վերջնական կողմնորոշումը տեւական մաքառումներով պարզելու ընթացքում Չարենցը գրում է «Ծիածանը»(1917) ժողովածուն, որով ավարտվում է առաջին գրքից եկող սիրո ու մահվան պատմությունը: «Ծիածանը» հոգեվիճակներ եւ ապրումներ ներկայացնող գույների համադրություն է: Խորհրդապաշտական բանարվեստի միջոցներով բանաստեղծը երանգավորում է իր երազները եւ «Կապույտը», «Ոսկին», «Մանուշակագույն» բաժանումով ստեղծում երազների գունային … More Եղիշե Չարենց. «Ծիածան» ժողովածու

Essay

Some people prefer to eat at food stands or restaurants. Other people prefer to prepare and eat food at home. Which do you prefer? Use specific reasons and examples to support your answer. Some people like to eat out in food outlets and restaurants, and some people like to cook.at home. Often it depends on … More Essay

Exercise

Circle the correct word. I particularly like Mexicam and Indian cuisine. Frozen fish is just as tasty as fresh fish. My mums the cook in the world! Once the kettle has boiled, pour the boiling water over the jelly cubes. They’ll melt within seconds! Excuse me. Could we have the menu, please? Boil the eggs … More Exercise

Առաջադրանք

Բարդ ստորադասական նախադասությունը վերածել պարզի։ 1. Նա չէր ուզում հավատալ այն բոլոր տեղեկություններին, որ գրված էին դիմումների մեջ։Նա չէր ուզում հավատալ դիմումների մեջ գրված բոլոր տեղեկություններին։2. Թեև այնքան էլ բարձրահասակ չէ,  բայց ինձ հսկա է թվում։Չնայած բարձրահասակ չլինելուն` ինձ հսկա է թվում։3. Այո՜, դա հենց այն է, ինչ արքան կամեցել է։Այո՜, դա հենց արքայի կամեցածն … More Առաջադրանք