Exercises

1. When I was walking to school, I saw John. (walk/see)2. When I was helping in the kitchen, Mary came. (help/come)3. While she was cooking the soup, the children were playing. (cook/play)4. While they were playing cards, the baby was sleeping. (play/sleep)5. When I was working in the garden, my uncle called. (work/call)6. Carol was watching TV while Bob and Peter were playing football. (watch/play)7. When she was washing her hair, the baby began to cry. (wash/begin)8. A strong … More Exercises

Translation

My Favourite Game – Badminton Badminton is an indoor game that is played with a lightweight racket and a shuttlecock. Historically, the shuttlecock was a small cork with a hemisphere with 16 geese that was attached and weighing about 5 grams. So, these types of the shuttle may still be useful nowadays. But the shuttles … More Translation

Translation

The Religious Significance of Diwali First of all, many people try to forgive people during Diwali. It is certainly an occasion where people forget disputes. Therefore, friendships and relationships get stronger during Diwali. People remove all feelings of hatred from their hearts. This beautiful festival brings prosperity. Hindu merchants open new account books on Diwali. … More Translation

Exercises

If your conditions are competitive, we will place an order. If I had more time, I would do a course in business English. If we had known more agouti their culture, negotiating would have been easier. If you customize your CV, your chances of getting a job will be better. We will cancel our order … More Exercises

Նոր տնտեսական քաղաքականությունը

Նէպը և դրա արդյունքը Առաջին համաշխարհային պատերազմից և դրան հաջորդած քաղաքացիական պատերազմից հետո Ռուսաստանի տնտեսությունը գտնվում էր խիստ ծանր վիճակում, և առաջացել էր համակարգային լուրջ փոփոխությունների անհրաժեշտություն, որն էլ ստիպեց Լենինին ժամանակավորապես դադարեցնել երկրում «սոցիալստական շինարարությունը» և նոր քաղաքականություն մշակել, որն էլ փոխարինելու եկավ 1918-1922 թվականների ռազմական կոմունիզմին: ՆԵՊ-ին անցնելու առաջին միջոցառումները իրականցրեցին գյուղատնտեսության ոլորտում։ Արգելվեցին հացահատիկի ու այլ … More Նոր տնտեսական քաղաքականությունը

Exercises

Two people were seriously injured in the accident. The drifters of the car had serious injuries. I think you behaved very selfishly. Tanya is terribly upset about losing her job. There was a sudden change in the weather. Everybody at the carnival was dressed colourfully. Linda usually wears colourful clothes. Liz fell and hurt herself … More Exercises